Zdrowie dziecka jest wartością bezcenną. Przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym jest ważnym elementem w działaniach na rzecz zdrowia
młodego pokolenia mieszkańców Gdańska. Zachęcam wszystkie gdańskie dzieci do systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach FitKlasa.
Aleksandra Dulkiewicz - prezydent Gdańska


Specjaliści i studenci GUMed zawsze chętnie wspierają inicjatywy zmierzające do zrozumienia wartości zdrowia i wykształcenia nawyków
zdrowego stylu życia. Działania o charakterze edukacyjnym i prozdrowotnym są bowiem wpisane w misję Uczelni. FitKlasa to ważny
krok ku lepszemu przygotowaniu dzieci do zdrowego dorosłego życia.
prof. dr hab. Marcin Gruchała - rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego


Nie jest łatwo być dobrym. Bycie dobrym wymaga większego wysiłku. Bycie zdrowym również. W spełnianiu zadania bycia zdrowym (zdrowszym)
wielką rolę odgrywa aktywność i fizyczne usprawnianie się. Nie można odkładać aktywności fizycznej na margines czasu wolnego.
FitKlasa to czas zaplanowany i zajęty dla zdrowia.
prof. dr hab. Józef Drabik

Człowiek został stworzony do ruchu. Bez codziennej aktywności fizycznej dziecko nie ma możliwości zbudowania pełni osobistego kapitału
fizycznego, emocjonalnego i społecznego. Kapitał taki doskonali zdrowie i zapobiega chorobom. FitKlasa to praca nad sobą i dla siebie.
dr Marek Jankowski - dyrektor Gdańskiego Ośrodka Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień

Więcej informacji na temat zajęć aktywności fizycznej ukierunkowanej na zdrowie www.opz.gdansk.pl/fitklasa/


CEL GŁÓWNY

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.


CELE SZCZEGÓŁOWE

  1. Poprawa sprawności krążeniowo – oddechowej poprzez zwiększenie poziomu wysiłków o umiarkowanej i średniej intensywności (wysiłek tlenowy) – redukcja ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych.
  2. Zwiększenie siły gorsetu mięśniowego służące kształtowaniu prawidłowej postawy ciała – redukcja ryzyka rozwoju chorób narządu ruchu.
  3. Poprawa zdolności motorycznych poprzez zwiększenie poziomu ćwiczeń ogólnousprawniających – kształtowanie możliwości ruchowych oraz redukcja ryzyka urazów.
  4. Zwiększenie wiedzy dzieci na temat związku aktywności fizycznej ze zdrowiem – kształtowaniu postawy osobistej odpowiedzialności za zdrowie.